RING OSS - 040-682 05 07

Asbestsanering Skåne

RING OSS - 040-682 05 07

Asbestsanering

Asbestsanering i SkåneBehöver du asbestsanering i Skåne utförd av utbildade och behöriga sanerare? Då ska du anlita oss! Vi är ett Skånebaserat företag som utför professionell asbestsanering och erbjuder våra kunder kostnadseffektiva helhetslösningar för en trygg, säker och hållbar asbestsanering i Skåne.

Trygg med vår asbestsanering

Vi har tillstånd från Arbetsmiljöverket för asbestsanering och utför asbestsanering i Skåne enligt gällande branschkrav. Alla våra anställda har den utbildning och behörighet att hantera asbesthaltigt material som Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) kräver, och vi är medlemmar i Byggföretagen. Vi är ett företag som hjälper er genom varje steg i när du behöver asbestsanering i Skåne. 

Byggföretagen        BYN        Arbetsmiljöverket

Vår erfarenhet och kunskap gör oss till en trygg partner för asbestsanering i Skåne, och kombinerat med vårt stora engagemang är våra tjänster efterfrågade. Många kunder återkommer till oss för olika uppdrag. Oftast behövs provtagning för att få ett säkert svar om ett material i en fastighet innehåller asbest.

Anlita oss för provtagning om du misstänker att din bostad eller fastighet innehåller asbest!

Om materialet visar sig innehålla asbest och det finns risk för exponering för asbesthaltigt damm vid arbetet, krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket, speciella skyddsåtgärder, skyddsutrustning och utbildning för att få hantera det asbesthaltiga materialet. Vi har full behörighet och kompetens för asbestsanering i Skåne! 

Asbestsanering i Skåne med rätt kompetens

Alla våra medarbetare är utbildade för att asbestsanera enligt de branschregler som gäller och vidtar självklart alla nödvändiga säkerhetsåtgärder som krävs för säker och korrekt asbestsanering i Skåne. Oavsett om du är företagare med ett bygg- och entreprenadföretag, företräder bostadsrättsföreningar, driver fastighetsbolag eller anlitar oss som privatperson, så kan vi hjälpa er genom varje steg i saneringsprocessen – från provtagning, miljöinventering och tillståndsansökan till sanering, bortforsling och deponi.

Varför behöver vi asbestsanering i Skåne?

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Det har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper. Asbest tålde höga temperaturer, hade god ljud- och värmeisolerande förmåga, och hade även hög tålighet mot kemikalier.
När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid, eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom de kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar till exempel cancer. Asbest är i dag förbjudet, men användes tidigare i byggnader.

Här är några exempel där det är vanligt att hitta asbest:

 • Brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum.
 • Värmeisolering i rör och värmepannor. 
 • Armering i skivor, kanaler, golvplattor och bullerdämpning.
 • Underskikt till plastmattor.
 • Fix och fog till kakel.
 • Färger och plaster.

Behöver du asbestsanering i Skåne erbjuder vi helhetslösningar som fokuserar på kundnytta, säkerhet och hållbarhet. Vi har alltid en lösning för dig!

Miljö och hållbarhet är viktigt för oss

För oss är miljöarbete en självklar del för att skapa ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar aktivt med att ha så liten negativ påverkan på miljön som möjligt i vår verksamhet. Alla företagets medarbetare har gemensamt ansvar för att miljöpolicy, lagar och förordningar följs i det dagliga arbetet när vi utför asbestsanering i Skåne.

Vårt aktiva arbete för miljö och hållbarhet innebär bland annat att vi:

 • Uppfyller de miljöförordningar och regler som vår verksamhet omfattas av.
 • Arbetar förebyggande för att minska risken för föroreningar.
 • Källsorterar och identifierar farligt avfall, samt lämnar till miljöstation eller deponi.
 • Undviker spill vid materialhantering/användning.
 • Använder maskiner och fordon på ett sätt som minskar onödig miljöpåverkan.
 • Minimerar förbrukningen av kontorspapper genom att i den mån det är möjligt skicka digitala
 • fakturor och spara dokument digitalt.

Kontakta oss om du behöver asbestsanering i Skåne och vill anlita ett företag som dessutom värnar om miljön!